NEJPRODáVANěJší NOVé PříRůSTKY ODRŮDY S VYSOKÝM OBSAHEM CBD FEMINIZOVANÁ SEMENA SAMONAKVÉTACÍ SEMENA REGULÉRNÍ ODRŮDY ZBOŽÍ
Domů O Barney's Barney’s Farm na turné SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY RECENZE KOLEKCE KONOPNÝCH SEMEN FEMINIZOVANÁ SEMENA REGULÉRNÍ ODRŮDY SAMONAKVÉTACÍ SEMENA BARNEY'S ZBOŽÍ

PRÁVNÍ UPOZORNěNÍ

Omezení vlastnických práv

Veškeré materiály na těchto Stránkách včetně – a to bez omezení – všech informativních textů, grafického designu, vzhledu a stylu, fotografií, grafik, audionahrávek, videí, zpráv, designu a funkcí interaktivních zpráv a služby pro okamžité zasílání zpráv, souborů, dokumentů, obrázků nebo jiných materiálů (souhrnně „Materiály“), ať už jsou zveřejněné nebo přenášené soukromě, jakož i veškerá odvozená díla jsou vlastnictvím společnosti Barney's Souvenirs BV (dále Barney’s) nebo jiných stran, které licencovaly své materiály společnosti Barney's, a jako takové jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Společnost Barney's se zříká jakýchkoli vlastnických zájmů na jiných než svých vlastních autorských právech, ochranných známkách, servisních značkách, logech, sloganech, názvech domén a obchodních názvech. Ochranné známky, loga, obrázky, audionahrávky a servisní značky zobrazené na těchto Stránkách jsou vlastnictvím společnosti Barney's nebo jiných třetích stran; a vy souhlasíte s tím, že tento majetek nebudete zobrazovat ani používat bez předchozího písemného svolení společnosti Barney's.
Materiály na těchto Stránkách nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti Barney's kopírovány, reprodukovány, znovu publikovány, nahrávány, publikovány, přenášeny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem, včetně e-mailu nebo jiných elektronických médií. Jakákoli úprava Materiálů, použití Materiálů na jakýchkoli webových stránkách nebo v prostředí počítačové sítě nebo použití Materiálů pro jiné účely než osobní, nekomerční použití bez předchozího souhlasu společnosti Barney's Souvenirs BV je porušením autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických práv na Materiály a je výslovně zakázáno.

Odkazy na jiné webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou zde uváděny výhradně pro vaše pohodlí. Na tyto Stránky se lze dostat také prostřednictvím odkazů na webových stránkách třetích stran. Odkazy na stránkách třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti Barney's. Společnost Barney's neschvaluje, nepřijímá ani se neujímá jakékoli odpovědnosti za obsah nebo ochranu osobních údajů na stránkách třetích stran, a to včetně, nikoli však výhradně, informací poskytnutých na stránkách třetích stran, které mohou uživatele propojit s těmito Stránkami. Pokud jste se na tyto Stránky dostali prostřednictvím odkazu třetí strany, stále jste vázáni pravidly a podmínkami těchto Podmínek použití. V žádném případě není společnost Barney's zodpovědná za jakýkoli obsah nebo jiné materiály dostupné na webových stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím.

Zřeknutí se záruky

Výslovně souhlasíte s tím, že využívání těchto stránek a služeb je na vaše vlastní riziko. Stránky, služby a jakýkoli obsah na nich obsažený nebo z nich stahovatelný jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a „tak, jak jsou k dispozici“. Společnost Barney’s výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně – a to bez omezení – jakékoli záruky prodejnosti, klidného prožitku, způsobilosti k určitému účelu nebo nenarušení cizích práv. Žádná rada či informace, ať už ústní nebo písemná, kterou jste obdrželi od společnosti Barney's nebo prostřednictvím těchto stránek nebo služeb, nevytváří žádnou záruku, jež zde není výslovně uvedena.

Společnost Barney’s neposkytuje žádnou záruku za to, že služby nebo jakýkoli obsah poskytovaný prostřednictvím těchto stránek nebo jakýkoli obsah na nich obsažený nebo z nich stažený budou splňovat vaše potřeby a požadavky, že budou přesné, úplné, aktuální nebo včas dostupné, nebo že tyto stránky nebo služby budou nepřetržitě a včas dostupné, bezpečné anebo bezchybné. V případě, že je obsah webových stránek nepřesný, neúplný nebo zastaralý, nebylo úmyslem společnosti Barney's poskytnout chybné materiály anebo nesprávné informace. Rozumíte a souhlasíte s tím, že jakékoli materiály anebo data stažené nebo jinak získané prostřednictvím těchto stránek nebo služeb či jakéhokoli obsahu v nich obsaženého nebo staženého jsou na vaše vlastní uvážení a riziko a jste výhradně zodpovědní za jakékoli škody na vašem počítači nebo ztráty dat, které jsou výsledkem stahování takových materiálů anebo dat. Společnost Barney's nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené nebo údajně způsobené, ať už přímo nebo nepřímo, informacemi nebo nápady obsaženými, navrženými nebo odkazovanými na těchto stránkách či prostřednictvím jejich služeb nebo způsobem, jakým byly použity. Společnost Barney's a její poskytovatelé licencí neposkytují žádné prohlášení ani záruky, že tyto stránky, služby nebo jakýkoli obsah v nich obsažený nebo z nich stažený je vhodný nebo dostupný k použití ve všech geografických lokalitách. Pokud využíváte služeb mimo Spojené státy americké, nesete sami odpovědnost za dodržování všech platných zákonů, včetně – a to bez omezení – nařízení o vývozu a dovozu do jiných zemí.

Omezení odpovědnosti

Společnost Barney’s a její zaměstnanci nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z užití nebo nemožnosti použít tyto stránky, služby nebo jakýkoli obsah na nich obsažený nebo z nich stahovatelný či jakékoli informace získané na těchto stránkách, prostřednictvím jejich služeb nebo za náklady na obstarání náhradních služeb nebo náklady vyplývající z neoprávněného přístupu k vašim převodům či údajům nebo z jejich změn, a to včetně – ale bez omezení – škod za ušlý zisk, ztrátu využití a ztrátu dat nebo jiných nehmotných aktiv i v případě, že byly předvídatelné nebo že společnost Barney’s byla informována o možnosti takových škod. Souhlasíte s tím, že celková odpovědnost společnosti Barney’s Souvenirs BV za škody, a to bez ohledu na podobu, v jaké k nim došlo, nesmí přesáhnout skutečnou celkovou částku přijatou od vás společností Barney’s za to, že jste získali přístup na tyto stránky anebo mohli využít jejich služeb. Pokud vaše využívání těchto stránek, služeb anebo zboží povede k potřebě servisu, opravy nebo úpravy zařízení či dat, sami ponesete odpovědnost za všechny s tím spojené náklady. © COPYRIGHT 2019 Všechna práva vyhrazena.

Pouze pro dospělé osoby

Obsah je určen pro osoby starší 18 let, vstup na stránky barneysfarm.com je vyhrazen pouze po dosažení zletilosti. V Nizozemsku je věk zletilosti určen na 18 let, nicméně ověřte si zákony své země a respektujte je.

Naše konopná semena expedujeme pod podmínkou, že nebudou použita v rozporu se zákony dané země. Zákazníci si musejí být vědomi, že prodej a držení konopných semen je v některých zemích nelegální. Společnost Barney's Farm poskytuje semena pod podmínkou, že nebudou přepravena do zemí, kde nejsou legální. Ten, kdo tak činí, je plně zodpovědný za své jednání, a Barney’s Farm v tomto ohledu nepřijímá žádnou zodpovědnost. Naše online prodejna je provozována plně v souladu s nizozemskými zákony. Semena jsou prodávána striktně jako sběratelské suvenýry či z důvodu uskladnění a uchování genetického fondu.

Obecné právní upozornění: Klíčení semen je ve většině zemí proti zákonu, proto si prosím prostudujte zákony své země ve vztahu k semenům, pěstitelským potřebám a jiným produktům souvisejícím s konopnou kulturou. 

Vstoupit, jsem starší 18 let. Nesouhlasím.